声母共有:23个。分别是:b,p,m,f,d,t,n,l,g,k ,h,j,q,x,zh,ch,sh,r,z,c,s,y,w。

韵母:24个。
单韵母:a,o,e,i ,u,ü
复韵母:ai,ei,ui,ao,ou,iu,ie,üe
鼻韵母:an,en,in,un,ang,eng,ing,ong
特殊韵母:er
韵母共24个:单韵母6个,复韵母8个,鼻韵母9个,特殊韵母1个

整体认读音节:共16个。分别是:zhi、chi、shi、ri、zi、ci、si、yi、wu、yu、ye、yue、yuan、yin 、yun、ying。